top of page

PRISER OG BETINGELSER

Alle priser og betingelser er regulert i en skriftlig avtale med enten borettslag/sameie eller den enkelte beboer/abonnent. Prisen er sammensatt av en fast månedlig avgift samt en pris pr. kilo gass fakturert i forhold til forbrukt mengde.

 

Avtalen regulerer også frekvens for innmelding av målerstand og fakturering. Det er kunden som er ansvarlig for riktig innmelding. Dersom slik innmelding ikke  er mottatt til avtalt frist vil Nor-Gass stipulere forbruk. Ved gjentatte uteblivelser av innmelding vil Nor-Gass oppsøke abonnenten og lese av måleren.

 

Ved stipulering og oppsøkende avlesning vil kostnader påløpe for kunden. 

Dersom det er gjort avtale med borettslag / sameier er det i de fleste tilfeller også gjort avtale om hvem som har ansvaret for de forskjellige delene på anlegget (tank, rør, skap, måler) og hvem som skal bære hvilke kostnader.

 

Øvrige betingelser følger de til enhver tid gjeldende «Alminnelige vilkår».

Avlesning av gassmåler

I abonnementsentralen er det montert en måler. Denne måler forbruket av gass på samme måte som en strømmåler måler forbruket av strøm. Se hvordan du leser av - her

Målerstanden på din gassmåler skal leses av og meldes inn til Nor-Gass i tråd med den avtale du/abonnenten har med Nor-Gass. De fleste har avtale om å lese av siste uke i hvert kvartal, med frist innen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.  Meld inn forbruket ditt - her

På fakturagrunnlaget vil det fremkomme hvilken målerstand som er registrert på måleren ved de to seneste avlesningene. Alle målere for gass måler forbruk i kubikkmeter. All gass faktureres  i kilo. 1 kubikkmeter = 2 kilo.

Stipulert forbruk - Innhenting av Målerstand

Mottar vi ingen innmelding av målerstand innen fristen maskin-stipuleres forbruket for perioden. Ved slik stipulering påløper gebyr.

Uteblir også neste måleravlesning kontakter Nor-Gass abonnenten med henstilling om at målerstand meldes inn innen en angitt frist. Forbruket for perioden maskin-stipuleres. Det påløper gebyr for stipulering samt innhenting av målerstand.

 

Dersom avlesning fortsatt uteblir vil Nor-Gass selv foreta måleravlesning ved neste periodeslutt. Kostnader forbundet med dette belastes abonnenten.​

Faktura på e-post

Du kan velge å motta faktura på e-post. Dette kan du be om - her

Påminnelse på e-post

Du kan velge å motta påminnelse på mail i forkant av hver måleravlesning. Dette kan du be om - her

Ansvar ved abonnement-skifte

Et abonnement løper inntil det er sagt opp i henhold til avtale eller at det er inngått en avtale med en ny abonnent. Det er abonnentens ansvar å melde i fra om flytting og endring av abonnement. Melding om skifte av abonnent skal skje omgående. Du kan si opp avtalen - her

I tilfeller hvor slik melding ikke blir gitt – eller den blir gitt på ett senere tidspunkt – så er tidligere abonnent ansvarlig frem til Nor-Gass har mottatt slik melding.

Drift av Fellesanlegg

Nor-Gass drifter gassforsyningsanlegg som består av en eller flere tanker med lagring av gass samt et rørnett for fremføring av gass til boligene/leilighetene. Anlegget kan være eid av Nor-Gass eller av sameiet. Tjenesten reguleres gjennom en avtale om ett abonnement. Avtalen kan være gjort med borettslaget / sameiet eller med den enkelte beboer. Abonnementet kan være betalt av sameiet, borettslaget eller den enkelte beboer. Dersom det er inngått avtale med ett borettslag eller sameie avtales også en ansvarsfordeling mellom aktørene. Kunden er ansvarlig for innmelding av målerstand. Gassforbruk faktureres etter gjeldende pris.

 

Nor-Gass sørger til enhver tid for tilstrekkelig mengde gass på lager i tanken(e). Gassinnhold overvåkes kontinuerlig og fylles ved behov.

bottom of page